Acest site folosește cookie-uri. Detalii. Accept:

Politica de confidenţialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, începând din data de 25 mai 2018

Vă informăm!

Datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță, acesta fiind Statele Unite ale Americii, unde se află locația de găzduire a site-ului. Datele cu caracter personal nu sunt destinate revânzării unor terți. Date personale stocate, utilizate și prelucrate în cadrul site-ului sunt: adresă IP, nume utilizator, parolă, adresă de e-mail, date trafic și activitate pe website, adresă, nume, prenume, tip browser, sistem de operare, dispozitiv de pe care se face accesarea site-lui, număr telefon, imagine. Nu cerem să ne furnizați date personale considerate “sensibile”.

Datele cu caracter personal sunt stocate, prelucrate iar rezultatul prelucrărilor pot fi utilizate pentru: a personaliza și îmbunătăți procesul de navigare al utilizatorului; asigurarea și verificarea funcționalității și a controlului administrativ; statistici, teste, analize de performanță și trafic site; analiză, statistici, activitate tip marketing; e-mail tip newsletter; transmitere de comenzi către utilizatorul cu caracter de vânzător având scopul de onorare respectiv încasare contra valorii comenzii; transmitere mesaje între utilizatori; creare, identificare, administrare conturi de utilizatori. Durata prelucrării datelor personale se face pe perioada de existență a site-ului atât cât este necesar.

Accesul la datele personale se face de către personalul administrativ site, utilizatori, terți. Utilizatorii au acces la datele personale proprii și la datele personale ale altor utilizatori, în măsura în care utilizatorii respectivi îi permit sau le fac publice. Terții au acces la datele utilizatorilor pentru îndeplinirea unor obligații contractuale legale sau considerate legitime. Asigurarea securității datelor se face prin: folosirea de parole, folosirea protocolului https care sporește confidențialitatea.

Despre legalitatea prelucrării - Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Persoană vizată devine orice persoană fizică, care vizitează site-ul.

Obținerea consimțământului persoanei vizate are loc prin acțiunea persoanei fizice, care completează formulare, introduce date în câmpuri, bifează căsuțe disponibile în cadrul site-ului conform instrucțiunilor disponibile.

Drepturile persoanei vizate:
- persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul.
- dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal
- dreptul de a solicita rectificarea datelor
- dreptul la restricţionarea prelucrării
- dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul la opoziţie, dreptul de a va opune prelucrării
- dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
- dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
- dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Pentru informații suplimentare, cereri cu privire la cele prezentate cu privire la politica de confidenţialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail prezentă în pagina de contact. Vă mulțumim.