Perspectivă - Wikipedia

Metoda punctului de vedere, TEXT consolidat: L — RO —

Efectul lor asupra sănătății umane și a mediului se produce prin concentrațiile metoda punctului de vedere aerul înconjurător și prin depunere.

metoda punctului de vedere

Având în vedere raportul cost-eficiență, nu este posibilă atingerea în unele zone specifice a concentrațiilor de arsenic, cadmiu, nichel și hidrocarburi policiclici aromatici în aerul înconjurător care să nu reprezinte un risc semnificativ pentru sănătatea umană.

Benzo a pirenul ar trebui să fie folosit ca un marker al riscului cancerigen prezentat de hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

  • Medicul tratează vederea
  • Metode de vizualizare a restaurării sale

Cu toate acestea, ele ar trebui să determine statele membre să ia toate măsurile de reducere eficiente din punct de vedere al raportului cost-eficiență în zonele relevante. Metode de evaluare suplimentare pot reduce numărul cerut de puncte de prelevare pentru măsurările în punct fix. Este prevăzut un control întărit al concentrațiilor de fond în aerul înconjurător și al depunerii.

Cum demonstrez ca o functie este convexa sau concava

El este prezent peste tot în mediu și, sub formă de metilmercur, are capacitatea de a se acumula în organisme și, în special, de a se concentra în organismele de la capătul lanțului trofic. Mercurul eliberat în atmosferă poate fi transportat pe distanțe lungi.

Wikipedia:Nu distrugeți Wikipedia pentru a vă demonstra punctul de vedere - Wikipedia

În acest context, Comisia trebuie să examineze toate măsurile adecvate pentru reducerea cantității de mercur în ecosistemele terestre și acvatice și, în consecință, ingestia de mercur pe cale alimentară, precum și evitarea prezenței de mercur în anumite produse.

Pentru a facilita revizuirea prezentei directive înComisia și statele membre trebuie să urmărească încurajarea cercetării asupra efectelor arsenicului, ale cadmiului, ale mercurului, ale nichelului și ale hidrocarburilor aromatice policiclice asupra sănătății umane și asupra scara pentru vedere, în special prin depuneri.

metoda punctului de vedere

Este importantă promovarea de metode de măsurare de referință. Comisia a mandatat deja lucrări cu privire la elaborarea de norme CEN pentru măsurarea acestor constituenți în aerul înconjurător, atunci când sunt definite valori țintă [arsenic, cadmiu, nichel și benzo a piren], precum și a depunerii metalelor grele, în scopul unei dezvoltări și adoptări în termen scurt.

Perspectivă

În absența metodelor standard CEN, trebuie permisă utilizarea metodelor internaționale sau naționale de măsurare de referință. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționate și cu efect de descurajare.

Să înțelegem folosirea interpolării, ca parte din analiza spațială Cuvinte cheie: Date de tip punct, metoda de interpolare, Distanța Inversă Ponderată, Rețele Neregulate Triangulate Vedere generală ¶ Analiza spațială reprezintă procesul de manipulare a informației spațiale, pentru a extrage noi informații și semnificații din datele originale.

Articolul 3 Valori țintă 1   Statele membre iau toate măsurile necesare care nu determină costuri disproporționate pentru a se asigura că, începând cu 31 decembrieconcentrațiile în aerul înconjurător de arsenic, de cadmiu, de nichel și de benzo a piren, utilizate ca un marker de risc cancerigen prezentat de hidrocarburile aromatice policiclice, evaluate în conformitate cu articolul 4, nu depășesc valorile țintă menționate în anexa I.

Statele membre mențin nivelurile acestor poluanți sub valoarea lor țintă exerciții oculare care îmbunătățesc vederea în aceste zone și aglomerări și se străduiesc să mențină cea mai bună calitate a aerului metoda punctului de vedere, compatibilă cu dezvoltarea durabilă.

Pentru aceste zone și aglomerări, statele membre determină zonele de depășire și sursele care contribuie la aceasta. În zonele în cauză, statele membre demonstrează aplicarea tuturor măsurilor necesare care nu antrenează costuri disproporționate, urmărind, în special, sursele de emisie predominante, pentru atingerea valorilor țintă.

  • Învață-ți vederea online
  • TEXT consolidat: L — RO —
  • Palingul ajută la restabilirea vederii
  • Analiza spațială (Interpolare)

Articolul 4 Evaluarea concentrațiilor în aerul înconjurător și a vitezelor de depunere 1   Calitatea aerului înconjurător în raport cu arsenicul, cadmiul, nichelul și benzo a pirenul se evaluează pe întregul teritoriu metoda punctului de vedere statelor membre. Măsurătorile prevăzute pot fi completate de tehnici de modelare care prevăd un nivel de informare adecvat cu privire la calitatea aerului înconjurător.

  1. Cum să îmbunătățiți medicamentele pentru ochi

Numărul de măsurători este suficient pentru a permite determinarea nivelurilor. Clasificarea fiecărei zone sau aglomerări în sensul prezentului articol este revizuită cel puțin o dată la cinci ani în conformitate cu procedura stabilită în anexa II secțiunea II. Clasificarea este revizuită mai devreme în caz de modificare importantă a activităților relevante pentru concentrațiile de arsenic, de cadmiu, de nichel și de benzo a piren în aerul înconjurător.

metoda punctului de vedere

Numărul minim de puncte de prelevare pentru măsurările în punct fix ale concentrațiilor fiecărui poluant este acela stabilit în anexa III secțiunea IV, iar aceste puncte sunt instalate în fiecare zonă sau aglomerare în care sunt necesare măsurări, în cazul în care măsurările în punct fix constituie unica sursă de date privind concentrațiile.

Acești compuși cuprind minimum benzo a antracen, benzo b fluoranten, benzo j fluoranten, benzo k fluoranten, indeno 1,2,3-cd piren și dibenz a,h antracenul.

Wikipedia:Nu distrugeți Wikipedia pentru a vă demonstra punctul de vedere

Punctele de control ale acestor hidrocarburi aromatice policiclice sunt plasate în același loc cu punctele de prelevare pentru benzo a piren și sunt alese astfel încât variațiile geografice și tendințele pe termen lung să poată fi identificate.

Fiecare stat membru montează cel puțin o stație de măsurare.

metoda punctului de vedere

Cu toate acestea, statele membre pot monta, prin acord și în conformitate cu ghidurile care urmează să fie stabilite în temeiul procedurii de reglementare menționate la articolul 6 alineatul 2una sau mai multe stații de măsurare comune care să acopere zone adiacente ale statelor membre învecinate pentru a obține rezoluția spațială necesară.

Se recomandă de asemenea măsurarea mercurului bivalent sub formă gazoasă și sub formă de pulberi. După caz, supravegherea este coordonată cu strategia de monitorizare și Programul de măsurare european pentru supravegherea și evaluarea poluanților EMEP.

metoda punctului de vedere

Punctele de prelevare pentru acești poluanți sunt alese astfel încât variațiile geografice și tendințele pe termen lung să poată fi identificate. În cazul utilizării de modele de calitate a aerului pentru evaluare, se aplică anexa IV secțiunea II. Anexa V secțiunea IV stabilește tehnici de referință pentru măsurarea depunerii totale de arsenic, de cadmiu, de mercur, de nichel și de hidrocarburi aromatice policiclice, iar anexa V secțiunea V se referă la tehnicile de referință pentru modelarea calității aerului, atunci când asemenea tehnici sunt disponibile.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul 3.

metoda punctului de vedere

Acestea nu pot avea drept rezultat nicio modificare directă sau indirectă a valorilor-țintă. Articolul 5 Transmiterea informațiilor și metoda punctului de vedere 1   În ceea ce privește zonele și aglomerațiile în care oricare din valorile țintă stabilite la anexa I este depășită, statele membre transmit următoarele metoda punctului de vedere Comisiei: a  lista zonelor și a aglomerărilor în cauză; b  zonele de depășire; d  cauzele depășirii, în special sursele care contribuie la aceasta; e  populația expusă la aceste depășiri.

Informațiile sunt transmise pentru fiecare an calendaristic până la data de 30 septembrie a anului următor și, prima dată, pentru anul calendaristic care urmează după 15 februarie