Standardele viziunii umane,

Introducere Comisia susține aplicarea voluntară a standardelor și rolul central al industriei în dezvoltarea acestora. În același timp, Comisia consideră că este esențial, pentru a asigura un nivel ridicat de acceptare, ca procesul de standardizare să beneficieze de cunoștințele tehnice ale reprezentanților întreprinderilor, guvernelor și comunității științifice și ale altor părți interesate.

Standardele viziunii umane de reglementare poate stabili cerințe în legislație și poate solicita ca sistemul european de standardizare SES să elaboreze standarde europene voluntare care urmează să fie publicate în Jurnalul Oficialcare pot fi utilizate ca referință indirectă și ca bază pentru prezumția de conformitate sau de siguranță.

ISTORIC EVREU RUPE TACEREA OMENIREA VA PRODUCE TRUPURI SI CREIERE IAR PANDEMIA VA DISPAREA

Prin urmare, un sistem de standardizare eficient trebuie să se bazeze pe un parteneriat strâns între autoritatea de reglementare, organismele de standardizare și industrie 1.

Comisia a stabilit o viziune strategică pentru standardizarea europeană în comunicarea sa din privind O viziune strategică pentru standardele europene: avansând standardele viziunii umane direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2. Aceasta a primit formă juridică în Regulamentul UE nr. Regulamentul impune Comisiei să identifice prioritățile strategice pentru standardizarea europeană. Aceste priorități, care reflectă obiectivele de politică ale Comisiei, sunt publicate în programele de lucru anuale ale Uniunii pentru standardizarea europeană PLAU.

PLAU indică standardele și documentele de standardizare pe care Comisia intenționează să le solicite de la organizațiile europene de standardizare OES 3și anume modul în standardele viziunii umane aceasta intenționează să utilizeze standardizarea în sprijinul legislației și politicilor noi sau existente și tipul de solicitări de standardizare formale mandate pe care le poate implica acest lucru. Solicitările de standardizare sunt esențiale pentru funcționarea pieței unice, întrucât standardele permit punerea în aplicare a actelor legislative.

În vremurile noastre, multe călătorii încep cu primul click. Dar asta nu le face mai puțin adevărate sau mai neînsemnate, ci dimpotrivă — uneori sunt mai cuprinzătoare și adeseori sunt mai bogate. Pentru mine, Solomon Marcus este o călătorie în universul unei minți caleidoscopice. A început cu un click pe un videoclip TEDx Cluj. A urmat un click pe o carte, apoi pe alta, apoi pe un interviu, apoi pe o conversație, apoi pe o altă carte.

Acest lucru generează securitate juridică pentru producători și facilitează dezvoltarea și comercializarea produselor și a serviciilor. Activitatea de standardizare căreia i s-a acordat prioritate în prezentul PLAU pentru reflectă o serie de priorități politice actuale ale Comisiei și sprijină importante acte legislative și documente de politică adoptate recent.

Alte elemente importante includ acțiuni de sporire a vizibilității standardizării europene în standardele viziunii umane țări și organizații internaționale, precum și acțiuni de îmbunătățire a funcționării, a performanței și a realizărilor SES.

În special, PLAU abordează și reflectă provocările și considerentele legate de brevetele esențiale pentru standarde, privind standardizarea în sectorul TIC, privind dimensiunea internațională a standardizării și privind vehiculele autonome. Mai mult, raportul este un sprijin esențial pentru raportarea și dialogul la nivel interinstituțional și a servit drept referință importantă pentru prezentul PLAU.

PLAU reflectă, de asemenea, inițiativa comună privind standardizarea ICScare a fost propusă de Comisie în ca parte a strategiei privind piața unică 5 și care a fost semnată în iunie ICS stabilește o viziune comună care sprijină cele 10 priorități de politică ale Comisiei, precum și acțiuni specifice care urmează a fi puse în aplicare până în pentru îmbunătățirea sistemului european de standardizare, prin mobilizarea instituțiilor UE și a comunității europene de standardizare.

înseamnă medicamente pentru îmbunătățirea vederii

Inițiativa menționată a fost recunoscută pe scară largă drept calea de urmat pentru stabilirea standardelor europene în lumina dezvoltării tehnologice, a priorităților politice și a tendințelor globale. Până în prezent, aceasta a fost semnată și aprobată de un total de participanți, inclusiv state membre și organizații din UE și AELS, reprezentând un nivel ridicat de angajament în cadrul sistemului european de standardizare.

Prezentul program de lucru: ·se adresează tuturor statelor standardele viziunii umane, organizațiilor europene de standardizare, organismelor naționale de standardizare ONSorganizațiilor menționate în anexa III SBS, ANEC, CES și ECOS 6 care reprezintă IMM-urile, consumatorii, lucrătorii și, respectiv, interesele de protecție a mediului în standardizare, industriei și altor părți interesate implicate în procesul de standardizare, solicitând participarea activă a acestora la acțiunile prioritare; ·urmărește să facă sistemul european de standardizare mai eficace prin concentrarea resurselor disponibile în sectoarele care îi permit să realizeze prioritățile Comisiei; și ·solicită organizațiilor europene de standardizare să își bazeze programele standardele viziunii umane lucru pe punerea în aplicare a strategiilor, a acțiunilor și a politicilor-cheie evidențiate în prezentul document.

PLAU nu are niciun impact bugetar în plus față de ceea ce este deja prevăzut în perspectivele financiare pentru anul Priorități strategice pentru standardizarea europeană în sprijinul legislației standardele viziunii umane al politicilor Uniunii Procesul de standardizare europeană reprezintă o piatră de temelie a pieței interne.

Rolul acestuia depășește elaborarea de standarde armonizate: acesta contribuie în mod direct la integrarea pieței unice și sprijină crearea de locuri de muncă, creșterea în ansamblu a economiei UE, competitivitatea, inovarea și poziția de lider în sectorul industrial. Prin urmare, acesta este o parte integrantă a strategiei privind piața unică, precum și o componentă importantă a priorităților politice ale Comisiei și a mai multor inițiative de politică importante, cum ar fi strategia privind piața unică digitală 7.

  • Katahrom oftan hipermetropie
  • Mergi la conţinutul principal Viziunea noastră de resurse umane Politica instituţiei privind resursele umane se bazează pe filosofia noastră de comunicare deschisă şi transparentă printre angajaţi, şi această cultură este împărtăşită de toate băncile ProCredit din întreaga lume.

Prin sprijinirea dezvoltării standardelor europene în domenii strategice prioritare care reprezintă piețe în expansiune, Comisia dorește să creeze un avantaj competitiv pentru firmele europene, în special pentru IMM-uri. Prezenta secțiune se axează pe acțiunile de sprijinire a inițiativelor relevante prevăzute în programul de lucru al Comisiei pentru anul și pe necesitățile în materie de standardizare pentru anul care derivă din acestea.

Propunerile nu reprezintă o listă exhaustivă a acțiunilor pe care Comisia intenționează să le întreprindă în standardele viziunii umane de politică în cauză. Un domeniu deosebit de pertinent al elaborării standardelor digitale pentru industria europeană este legat de fabricare și de producție. Există un pete ascuțite ale vederii de referință dezvoltat de industrie RAMI — Reference Architecture for Manufacturing in Industrycare este utilizat în mod activ și este dezvoltat pentru sistemele informatice care sprijină mediul de producție.

Sunt necesare evoluții suplimentare urgente ale acestui cadru pentru a include serviciile și livrarea prin intermediul platformelor. Acțiuni în sprijinul strategiei privind piața unică digitală La un an de la publicarea priorităților Comisiei privind standardizarea în sectorul TIC 8acțiunile în domeniile prioritare, și anume rețelele de comunicații 5G, internetul obiectelor IoTtehnologia de tip cloud computing, securitatea cibernetică și tehnologiile de lucru cu volume mari de date, precum și acțiunile în domeniile sectoriale, cum sunt e-sănătatea, sistemele de transport inteligente și vehiculele conectate și automatizate, energia inteligentă, digitizarea industriei, casele, orașele și agricultura inteligente înregistrează progrese, în colaborare cu organizațiile europene de standardizare, organizațiile globale de standardizare și comunitatea de standardizare.

În același mod, Comisia a inițiat acțiuni de îmbunătățire a ecosistemului de standardizare în domeniul TIC, inclusiv prin colaborarea cu organizațiile europene de standardizare și cu părțile interesate cu privire la posibilele măsuri de îmbunătățire a ecosistemului brevetelor esențiale pentru standarde BESde promovare a surselor deschise ce se scrie la testarea vederii a interacțiunii acestora cu standardizarea, precum și de consolidare a prezenței Uniunii Standardele viziunii umane în standardizarea TIC la nivel internațional.

ochii au acuitate vizuală diferită

Evaluarea la jumătatea perioadei cu privire la punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală a prezentat punerea în aplicare globală a acțiunilor de standardizare. În plus, disponibilitatea primelor standarde 5G globale până la sfârșitul anului se numără printre acțiunile Planului de acțiune privind 5G 9.

Interoperabilitatea și standardele fac parte din construirea unei economii europene bazate pe date, care urmărește să contribuie la o utilizare optimă a potențialului datelor digitale în beneficiul economiei și al societății Propunerea de Regulament privind respectarea vieții private și comunicațiile electronice 11 preconizează utilizarea unor pictograme standardizate pentru a oferi o imagine de ansamblu ușor vizibilă și inteligibilă a colectării informațiilor emise de echipamentele terminale, a scopului acestora, a persoanei responsabile pentru acestea și a oricărei măsuri pe care utilizatorul final al echipamentului terminal o poate standardele viziunii umane pentru a reduce la minimum colectarea.

În toamnă este prevăzută o comunicare privind BES care să ofere clarificări pentru un cadru mai echilibrat și mai durabil.

Fiind o afacere de familie, viziunea și valorile sunt foarte importante pentru noi. Timp de mai multe generații, valorile comune existente au asigurat cadrul pentru o cooperare bazată pe încredere și pentru succesul în afaceri. Înainte de toate avem o responsabilitate față de angajații noștri, dar și față de societatea în care activăm ca antreprenori.

Această activitate este utilă, de asemenea, pentru accesibilitatea produselor și a serviciilor din UE. În plus, în anexă sunt identificate posibile cerințe de standardizare legate de standardizarea în sectorul TIC. Acțiuni în sprijinul strategiei privind uniunea energetică Viteza și amploarea transformării digitale afectează multe industrii, inclusiv sectorul energetic.

Explorarea interacțiunii dintre digitizare și uniunea energetică reprezintă o prioritate. Standardele viziunii umane standardele viziunii umane ca standardizarea să sprijine tranziția rapidă către o piață internă decarbonizată și integrată, prin urmare, aceasta reprezintă o prioritate pentru uniunea energetică.

Acțiunile specifice ar trebui să vizeze interconectarea rețelelor de energie electrică, să sprijine fluxurile diversificate de aprovizionare cu gaz și să integreze energia din surse regenerabile în mixul de consum.

Standardizarea sprijină deja eficiența energetică și moderarea cererii prin vizarea clădirilor prin intermediul unui nou set de standarde privind performanța energetică a clădirilor; eforturile suplimentare ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea măsurării consumului de energie al dispozitivelor, precum și pe sprijinirea orașelor inteligente prin achiziții publice ecologice pentru produse inovatoare.

În contextul obiectivelor ambițioase ale UE de decarbonizare a transportului, standardizarea ar trebui să le ofere producătorilor de vehicule oportunități de trecere la moduri de transport mai curate, care să permită un consum mai redus de combustibil și scăderea în continuare a emisiilor de CO2 și de alți poluanți.

Misiune, viziune si valori Viziune clinica NutriLife Clinica NutriLife urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor şi drepturilor cetăţeneşti.

Un sprijin suplimentar prin standardizare este necesar pentru standardele viziunii umane ineficienței energetice a clădirilor prin furnizarea de informații corespunzătoare consumatorilor finali cu privire la performanța sistemelor de termoficare și răcire centralizate. Acest lucru ar contribui la eforturile globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de combustibil, urmărind, în același timp, consolidarea cooperării cu regiunile și țările din afara UE.

În punerea în aplicare a strategiei UE privind infrastructurile ecologice 18există necesități de standardizare în ceea ce privește modulele fizice pentru armonizarea standardelor, pentru includerea sau consolidarea conceptului și a principiilor infrastructurilor ecologice în diferitele categorii de standarde standardele viziunii umane, procedură, metodologie și pentru interoperabilitate între standardele tehnice standardele viziunii umane în diferite faze ale proiectului planificare, proiectare și construcție.

Acțiuni în sprijinul strategiei spațiale pentru Europa Comisia derulează trei programe de sateliți poziționare globală prin Galileo, navigare cu EGNOS și observare prin Copernicus. Având în vedere potențialul economic al serviciilor și al datelor pe care aceste programe le vor oferi întreprinderilor și publicului, acestea sunt esențiale pentru competitivitatea UE. Comisia încurajează adoptarea de soluții spațiale prin măsuri de standardizare și foi de parcurs, precum și prin integrarea dimensiunii spațiale în strategiile viitoare, de exemplu în ceea ce privește mașinile autonome și conectate, căile ferate, aviația și vehiculele aeriene fără pilot.

Acțiuni în sprijinul planului de acțiune privind economia circulară În raportul său referitor la punerea în aplicare a Planului de acțiune privind economia circulară 19Comisia a solicitat organizațiilor europene de standardizare să elaboreze standarde generice privind standardele viziunii umane, capacitatea de reutilizare și de reciclare și să documenteze aspectele legate de eficiența materialelor inclusiv utilizarea materiilor prime critice pentru anumite produse.

Standardele armonizate vor contribui la îmbunătățirea siguranței și a eficacității îngrășămintelor cu marcaj CE. Producătorii vor putea să aibă acces la un grup mai larg de clienți, beneficiind standardele viziunii umane posibile majorări de preț în virtutea garanției de calitate recunoscute la scară largă a marcajului CE.

Potrivit estimărilor 20aproximativ de locuri de muncă ar putea fi create în domeniul reciclării biodeșeurilor în îngrășăminte organice. Cercetarea, inovarea și investițiile în economia circulară vor fi încurajate și vor genera valoare din resurse secundare existente la nivel intern, care, standardele viziunii umane caz contrar, ar fi eliminate ca deșeuri. Acțiuni în sprijinul planului de acțiune european în domeniul apărării Piața europeană a apărării este afectată de fragmentare și de nivelul insuficient de cooperare industrială.

În conformitate cu planul de acțiune european în domeniul apărării 21Comisia se angajează în susținerea elaborării de standarde în domeniul apărării pe care statele membre le-au identificat ca fiind necesare pentru proiecte de cooperare în domenii prioritare. Acțiuni în sprijinul agendei europene privind securitatea Sunt necesare instrumente tehnologice inovatoare pentru a ne proteja de amenințările teroriste Trebuie depuse eforturi suplimentare în ceea ce privește atât utilizarea tehnologiei de detecție, cât și standardizarea utilizării acesteia.

Industria europeană este bine poziționată pentru a înțelege necesitățile și capacitatea autorităților de a pune în aplicare soluțiile pe care cum să îmbunătățiți vederea în ochi le oferă. Acest lucru ar putea fi sprijinit prin crearea unor platforme pentru a corela diferitele soluții, a evita duplicarea și a exploata ideile inovatoare.

Standardizarea europeană ar trebui să reprezinte o punte între sisteme, metode și produse, prin furnizarea de standarde care să sprijine calitatea datelor și interoperabilitatea sistemelor de date care înregistrează statistici privind infracționalitatea și prin stabilirea de cerințe pentru echipamentele de detectare, în alte domenii decât aviația.

Acțiuni în sprijinul unei piețe interne mai profunde și mai echitabile, cu o bază industrială consolidată Au fost identificate alte necesități de standardizare în legătură cu prioritatea Comisiei pentru o Europă care își susține propria industrie. Există pe piață o nevoie de noi standarde armonizate pentru tipuri specifice de mașini pentru imprimante 3D, pentru roboți, pentru vehicule autonome 23pentru turbine eoliene și pentru mașini automate.

Viziunea noastră

Astfel de produse inovatoare sunt dezvoltate rapid în alertă la vedere ca răspuns la cerere și se răspândesc cu repeziciune pe piața europeană. Pentru a depăși situația actuală a procedurilor de conformitate autocertificate, este foarte important să fie disponibile standarde europene pentru a asigura siguranța și accesul pe piață.

În plus, ar standardele viziunii umane luate în considerare activitățile internaționale de standardizare relevante. CESNI, un comitet format din reprezentanți din UE și din țări terțe, este, de asemenea, referința pentru standardele tehnice ale navelor în cadrul Convenției revizuite standardele viziunii umane navigația pe Rin Având în vedere diferitele cadre juridice și termene pentru procedurile de luare a deciziilor, este important să se consolideze funcționarea CESNI în sprijinul unei piețe interne mai profunde pentru navigația interioară.

Standardele elaborate de CESNI sunt de o importanță majoră pentru competitivitatea flotei și pentru asigurarea cerințelor de siguranță și de performanță de mediu. Prin urmare, standardul sau standardele europene vor fi elaborate pentru a acoperi cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară. Interoperabilitatea și standardizarea sunt esențiale pentru eliminarea barierelor tehnice și a costurilor suplimentare în cadrul procedurilor de achiziții publice. În mod ideal, ofertanții, inclusiv IMM-urile, ar trebui să poată comunica și participa cu ușurință pe mai multe piețe.

Pentru a îmbunătăți libera circulație a mărfurilor pe piețele dispozitivelor medicale, trebuie asigurată aplicarea uniformă a cerințelor legale privind introducerea pe piață a dispozitivelor de diagnosticare in vitro, pentru a îmbunătăți siguranța și performanța. Sprijinul acordat în cadrul programului Orizont pentru tehnologiile și dispozitivele medicale, menit să mențină accesul în timp util la soluții inovatoare în domeniul sănătății și să susțină competitivitatea industriei europene, va oferi, de asemenea, industriei și utilizatorilor facilitățile de testare necesare pentru dezvoltarea și testarea dispozitivelor medicale în conformitate cu astfel de noi standardele viziunii umane și standarde asociate.

Este necesar să se actualizeze standardele armonizate curente privind explozivii de uz civil pentru a reflecta cele mai recente evoluții tehnologice și pentru a îmbunătăți siguranța și calitatea evaluărilor conformității acestor produse. Standardele armonizate ar sprijini stabilirea unor cerințe minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și a siguranței lucrătorilor care pot fi expuși riscului unei atmosfere explozive.

Cooperarea internațională 26 Menținerea și îmbunătățirea prezenței industriei UE pe piețele internaționale sunt esențiale pentru crearea de locuri de muncă și pentru creșterea economică în Europa.

Misiune, viziune si valori - NutrilifeNutrilife

Standardele facilitează accesul pe piață al societăților la nivel mondial, două obiective principale fiind esențiale în acest sens: ·consolidarea competitivității și a impactului global al industriei europene prin reducerea barierelor tehnice în calea comerțului BTC ; și ·consolidarea interoperabilității la nivel mondial prin utilizarea unor standarde comune, aliniate tehnic, care sprijină comerțul cu bunuri și servicii.

ÎnComisia își va intensifica dialogul politic cu actorii internaționali din domeniul standardizării. Comisia va utiliza, de asemenea, instrumentul de politică externă pentru a sprijini promovarea sistemului european de standardizare la nivel mondial, în special în sectorul Apa poate îmbunătăți vederea. În cele din urmă, pentru a consolida prezența europeană în standardizarea internațională a TIC, în va fi instituit un observator al activităților de standardizare internaționale și un mecanism de sprijin standardele viziunii umane pentru participarea experților-cheie la reuniunile internaționale de standardizare pentru promovarea intereselor europene.

Comisia va continua să sprijine cooperarea internațională în materie de standardizare standardele viziunii umane contextul cercetării prin intermediul programului Orizont Parteneriatul public-privat Parteneriatul public-privat reprezintă piatra de temelie a sistemului european de standardizare și a stat la baza funcționării sale reușite de-a lungul anilor.

Valorile noastre

Evoluția sa în continuare necesită angajamentul și cooperarea strânsă a tuturor părților interesate. Guvernanța Pentru a asigura adoptarea și publicarea fără dificultăți a standardele viziunii umane europene armonizate, comunitatea de standardizare are nevoie de resurse financiare, organizaționale și umane adecvate.

metode de examinare a ochilor conform tabelelor

În prezent, Comisia colaborează cu organizațiile europene de standardizare pentru a elabora un plan de acțiune cu o serie de etape prioritare pentru a soluționa stocul de standarde armonizate nepublicate, pe termen scurt, mediu și lung. În viziune îmbătrânită, acest lucru implică acordarea de prioritate standardelor cu cel mai mare impact pe piață, elaborarea unor procese mai clare pentru furnizarea și publicarea standardelor și modernizarea instrumentelor informatice de sprijin.

ÎnComisia va înființa o nouă rețea de consultanți însărcinați cu sprijinirea producției de standarde armonizate la nivel tehnic. Comisia va propune organizațiilor europene de standardizare ca, începând cu anulun procent minim din finanțarea din granturile de funcționare din partea UE să fie alocat activităților de susținere a comitetelor tehnice care pregătesc viziune minus 05 europene.

Aceasta va utiliza lecțiile învățate în primul an de punere în aplicare în exercițiile viitoare. În cele din urmă, Comisia va discuta cu organizațiile europene de standardizare posibilitatea de a consolida parteneriatul publicprivat prin implicarea sa viitoare în structurile de guvernanță ale miopie și hipotiroidism, cum ar fi Grupul comun al președinților CEN, Cenelec și ETSI, care analizează evoluțiile politice și economice susceptibile să afecteze elaborarea de standarde.

Formarea Comisia va organiza o formare interinstituțională pentru a consolida înțelegerea de către legiuitori și colegiuitori a utilizării standardelor pentru punerea în aplicare a legislației și standardele viziunii umane politicilor.

Aceasta va fi organizată în cooperare cu organizațiile europene de standardizare și cu organismele internaționale de standardizare, astfel încât să se asigure acoperirea unei game largi de subiecte și să se îmbunătățească cunoașterea interacțiunii dintre activitatea de standardizare europeană și cea internațională. Incluziunea De la intrarea în vigoare a regulamentului, au fost depuse eforturi semnificative pentru standardele viziunii umane permite IMM-urilor și actorilor societali și sociali să participe efectiv la activitățile de standardizare.

Zece nevoi umane, în viziunea lui Solomon Marcus - Revista Cariere

Cu toate acestea, astfel cum s-a recunoscut în PLAU anterior, persistă numeroase provocări în ceea ce privește asigurarea participării adecvate a organizațiilor menționate în anexa III. Atunci când standardele se referă la legislația care protejează interesele publice, cum ar fi, manifestarea miopiei exemplu, accesibilitatea, este esențială participarea părților interesate din societate afectate, precum, standardele viziunii umane acest caz, reprezentanții persoanelor cu handicap.

ÎnComisia va continua să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate standardele viziunii umane punerea în aplicare a dispozițiilor regulamentului în ceea ce privește caracterul favorabil incluziunii al SES. Aceasta va continua să coopereze cu comunitatea de standardizare în contextul ICS, în cadrul căreia o serie de acțiuni abordează aspectul incluziunii.

Comisia invită organizațiile de standardizare europeană, ONS și organizațiile menționate în anexa III să își mențină eforturile de soluționare a dificultăților care afectează participarea părților interesate, precum și să își intensifice cooperarea.

Comisia invită organizațiile europene de standardizare să își mențină și să își intensifice eforturile de facilitare a activității organizațiilor menționate în anexa III și a tuturor părților interesate, cu un accent special pe normele și procedurile lor interne și pe activitatea la nivel internațional, în special în cadrul ISO și IEC.

Realizarea inițiativei comune privind standardizarea ICS și următorul ciclu Acțiunea formulată în pachetul privind standardizarea din iunie 28 și ICS ar trebui dezvoltate și puse în aplicare în continuare, astfel încât să se continue îmbunătățirea ciclului anual de guvernanță și să se realizeze angajamentul de a moderniza, standardele viziunii umane acorda prioritate și a accelera furnizarea la timp a standardelor.

Printre prioritățile-cheie pentru anul se vor număra: ·sprijinirea evaluării la nivelul UE a impactului standardelor prin îmbunătățirea cunoștințelor privind efectele economice și societale mai largi acțiunea 1; a se vedea, de asemenea, secțiunea 5. Raportarea și dialogul la nivel interinstituțional Implicarea colegiuitorilor în stabilirea priorităților pentru sistemul european de standardizare este un important factor de succes. Pentru prezentul program de lucru, Comisia și-a întemeiat activitatea pe Raportul Parlamentului European privind standardizarea menționat mai sus, precum și pe interacțiunile cu colegiuitorii.

În conformitate cu angajamentul din pachetul privind standardizarea, adoptarea următorului PLAU va fi precedată de un raport unic al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a politicii de standardizare a UE. Pe baza acestui document, care este prevăzut pentru octombrieComisia se va angaja într-un dialog interinstituțional cu Parlamentul European și cu Consiliul. Studiu privind impactul economic și societal al standardizării Standardele îndeplinesc un rol vital deși uneori invizibil în susținerea creșterii economice prin creșterea productivității, a competitivității, a inovării și a bunăstării societății.

Impactul standardelor la nivelul întreprinderilor și al lanțurilor lor de aprovizionare nu este înțeles atât de bine, același lucru fiind valabil în sectorul public: uneori există o lipsă de conștientizare și de informare cu privire la impactul aplicării standardelor asupra politicilor publice.

  1. Viziunea noastră de resurse umane | ProCredit Bank
  2. Au nevoie de un consult oftalmolog
  3. Viziune & Valori

În urma unei invitații din partea Consiliului 29 și în conformitate cu inițiativa comună privind standardizarea, Viziunea eco a căzut pregătește un studiu privind impactul economic și societal al standardizării în UE. Aceasta intenționează să lanseze studiul înpe baza unui studiu de fezabilitate din Structura studiului de fezabilitate va fi stabilită în consultare cu mediul universitar european și va lua în considerare contribuția furnizată de acesta în cadrul unui schimb din mai