Viziune 0,7 0,9 ce înseamnă

Viziune plus 9 ce înseamnă

Contextul propunerii · Motivele și obiectivele propunerii Standardizarea europeană este rezultatul cooperării voluntare între industrie, autoritățile publice și alte părți interesate care colaborează în cadrul unui sistem bazat pe deschidere, transparență și consens.

Pentru industria europeană, standardele rezumă bunele practici dintr-un anumit domeniu, deoarece cuprind expertiza colectivă a actorilor participanți. În viitor, standardizarea europeană va avea, mai mult decât astăzi, un rol deosebit de important într-o gamă largă de domenii, variind de la sprijinirea competitivității europene, protecția consumatorilor, îmbunătățirea accesibilității persoanelor cu dezabilități și a celor în vârstă, până la combaterea schimbărilor climatice.

Pentru a răspunde rapid la nevoile din ce în ce mai mari în toate domeniile, va fi necesar un sistem cuprinzător, incluziv și actualizat din punct de vedere tehnic.

Acest sistem va valorifica punctele tari ale sistemului existent, însă va trebui să fie, de asemenea, flexibil și să reacționeze rapid pentru a putea aborda provocările viitoare pe măsură ce acestea apar.

În strategia sa EUROPA pentru creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii [COM ], Comisia a subliniat necesitatea îmbunătățirii metodelor de stabilire a standardelor și de utilizare a acestora în Europa pentru a putea echilibra standardele europene și internaționale în vederea competitivității pe termen lung a industriei europene și pentru atingerea obiectivelor importante în materie de politică, precum organ al structurii vederii, e-sănătatea sau e-accesibilitatea.

În plus, în raport se recunoaște că interoperabilitatea este esențială pentru inovare și competitivitate, în special în sectorul TIC. Deși standardele și standardizarea au beneficii mult mai mari pentru economia europeană, acestea sunt utilizate ca instrumente de politică pentru a asigura, inter alia, funcționarea pieței interne, interoperabilitatea rețelelor și sistemelor, în special în domeniul TIC, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a mediului, o mai mare inovare și incluziune socială.

Standardele sunt indispensabile în viziune plus 9 ce înseamnă digitală, pentru a asigura interoperabilitatea rețelelor și sistemelor, în special în domeniul TIC. Într-o societate digitală, soluțiile TIC sunt utilizate atât în orice sector economic, cât și în viața de zi cu zi.

viziune plus 9 ce înseamnă viața umană din diferite puncte de vedere

Soluțiile, aplicațiile și serviciile TIC trebuie să poată comunica reciproc și trebuie să fie interoperabile. Interoperabilitatea necesită standarde. Standardele europene joacă un rol foarte important în funcționarea pieței interne a produselor industriale. Standardele europene înlocuiesc standardele naționale, deseori contradictorii, care, ca atare, pot crea impedimente tehnice pentru o piață națională.

În scopul prezentului regulament, există două tipuri de standarde: standarde europene elaborate la cererea Comisiei, pe baza unui așa-numit mandat în care organismelor europene de standardizare li se cere să viziune plus 9 ce înseamnă standarde, și alte standarde europene elaborate la inițiativa altor actori întreprinderi, organisme naționale de standardizare, părți interesate etc.

Prezenta propunere abordează trei probleme importante: 1. Într-o lume și o societate care se schimbă cu rapiditate, în special în sectoarele caracterizate de cicluri de viață și de Test de vedere CJSC foarte scurte ale produselor, standardele trebuie să mențină ritmul evoluțiilor tehnologice rapide.

Unele părți interesate susțin că întregul proces de creare a standardelor europene dezvoltat la cererea Comisiei este prea lent. Principala consecință negativă a unui proces lent de stabilire a standardelor este că standardele naționale viziune plus 9 ce înseamnă continuă să se aplice, ceea ce poate crea obstacole tehnice în cadrul lanțului de aprovizionare în cazul în care un standard național este utilizat ca instrument protecționist.

O altă consecință este aceea că, în absența standardelor armonizate, întreprinderile nu pot utiliza standardul relevant pentru a conferi o prezumție de conformitate și trebuie să demonstreze conformitatea cu cerințele esențiale astfel cum prevede modulul de evaluare a conformității din legislația UE aplicabilă.

În ambele cazuri, întreprinderile sunt împiedicate să realizeze economii în ceea ce privește costurile suportate din cauza fragmentării pieței interne sau a procedurilor viziune plus 9 ce înseamnă evaluare a conformității.

Standardele naționale contradictorii sau absența standardelor armonizate conduc la costuri de tranzacționare și la prețuri unitare mai ridicate, cauzate de necesitatea de a produce loturi diferite. Industria reacționează la această viziune plus 9 ce înseamnă prin crearea unor canale de standardizare pentru dezvoltarea rapidă a unor specificații tehnice pentru asigurarea interoperabilității care capătă răspândire internațională. IMM-urile se confruntă cu o serie de probleme în ceea ce privește standardele și standardizarea.

Una dintre cele mai importante probleme, potrivit unui număr mare de părți interesate, este aceea că IMM-urile sunt, în general, subreprezentate în activitățile de standardizare, în special la nivel european. În plus, standardele au de multe ori legătură cu siguranța și bunăstarea cetățenilor, eficacitatea rețelelor, mediul și alte domenii ale politicilor publice. Deși standardele au un rol important în societate, opinia părților interesate relevante din cadrul societății nu este suficient de integrată în procesul de standardizare din UE.

Pentru a aborda problema reprezentării insuficiente a IMM-urilor și a părților interesate în activitățile de standardizare, organizațiilor care reprezintă IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății li se plătesc contribuții. Criteriile de eligibilitate pentru aceste subvenții, condițiile pentru utilizarea lor viziune plus 9 ce înseamnă tipul de contribuții financiare disponibile variază foarte mult. Unele organizații primesc subvenții pentru acțiuni, în timp ce altele primesc subvenții de funcționare.

Cea mai negativă consecință a problemei reprezentate de insuficienta participare a IMM-urilor și a părților interesate din cadrul societății este lipsa de influență a acestora asupra procesului. Un exemplu concret sunt standardele legate de internet și World Wide Web.

În mare parte din cauza lipsei expertizei de specialitate, organizațiile tradiționale de standardizare nu acoperă domeniul TIC și, astfel, în prezent, o mare parte a activității globale de standardizare în domeniul TIC se realizează în afara sistemului oficial european sau internațional de standardizare.

EUR-Lex - PC - RO

Deoarece aceste standarde, ca atare, nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de standarde la care autoritățile publice viziune plus 9 ce înseamnă poată face referire în invitațiile de participare la licitații, autoritățile publice prudente vor evita să facă referire la acestea. Consecința este că echipamentele TIC pe care le achiziționează este posibil să nu fie interoperabile cu echipamentele TIC achiziționate de alte autorități.

Această dificultate împiedică de multe ori autoritățile publice să își definească strategiile și arhitecturile TIC, inclusiv interoperabilitatea transfrontalieră între organizații. De asemenea, inițiativa pune în aplicare Actul privind piața internă [COM ], precum și strategia privind persoanele cu dezabilități [COM ]. Face parte dintr-o inițiativă strategică a Programului de lucru al Comisiei pentru Consultarea părţilor interesate şi evaluarea impactului · Consultarea părților interesate Metodele de consultare, principalele sectoare vizate și profilul general al respondenților Două consultări publice generale au avut loc în șiîn timp ce o consultare mai specifică a autorităților naționale, organizațiilor europene de standardizare, organismelor naționale de standardizare și a forurilor și consorțiilor a fost organizată în De asemenea, această reglementare se bazează pe lucrările unui grup independent de experți, Grupul de experți pentru revizuirea sistemului de standardizare europeană EXPRESSformat din 30 de experți din cadrul organizațiilor naționale și internaționale de standardizare, din industrie, IMM-uri, ONG-uri, sindicate, mediul academic, foruri și consorții și autorități publice din statele membre UE.

O consultare deschisă a fost organizată prin internet în perioada 30 martie — 21 mai Comisia a primit de răspunsuri. Lecții video de vedere combinația dintre opțiunile de politică 1.

A termenele-limită pentru realizarea standardelor europene și 1. C proceduri transparente și simplificate pentru standarde armonizate și alte standarde europene cerute de Comisie și opțiunile de politică 2.

C consolidarea poziției organizațiilor care reprezintă IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății în OES prin oferirea posibilității unei subvenții de funcționare și 3. Prin urmare, aceste 4 opțiuni constituie baza prezentei propuneri.

Dacă ai ajuns acolo unde se pot închega astfel de viziuni, nu mai e cale de întoarcere, decât Nicoleta Gordon 0 0 0 1 7 3—0— — 39 SBN 9 www.

Elementele juridice ale propunerii · Rezumatul acțiunii propuse 1. Cooperarea între organismele naționale de standardizare va deveni mai transparentă; 2. Utilizarea standardelor elaborate de alte organizații în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor va fi posibilă în cadrul procedurilor de achiziții publice cu condiția ca aceste standarde să respecte un set de criterii bazate pe principiile OMC referitoare la procesele de standardizare în domenii în care nu există standarde europene, unde standardele europene nu au fost încă acceptate pe piață sau unde aceste standarde au devenit inutilizabile.

Planificarea va fi îmbunătățită: Comisia va elabora un program de lucru anual, în care vor fi identificate prioritățile pentru standardizarea europeană și mandatele necesare.

viziune plus 9 ce înseamnă viziunea a dispărut dimineața

IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății trebuie să fie mai bine reprezentate în ceea ce privește standardizarea europeană, iar asistența financiară oferită organizațiilor care reprezintă IMM-urile și părțile interesate din cadrul societății va fi asigurată.

O reducere a sarcinilor administrative ale Comisiei și ale OES, de exemplu prin posibilitatea unei simplificări majore a sumelor forfetare, fără legătură cu orice verificare a costurilor reale de punere în aplicare. Această propunere constituie încă o modalitate de trecere la un sistem bazat pe performanță, pornind de la definiția indicatorilor și obiectivelor restaurarea vederii Kerch produse și rezultate.

Viteza și eficiența procesului de standardizare ar putea constitui un astfel de obiectiv. Deși standardele europene sunt deja utilizate la scară largă pentru transport viziune plus 9 ce înseamnă logistică, servicii poștale și rețele și servicii de comunicare electronică, standardele europene voluntare au avut un rol mai puțin important în sprijinirea finalizării pieței interne a serviciilor.

Prin urmare, prezenta propunere include în domeniul său de aplicare standarde referitoare la servicii, pentru a permite Comisiei să emită mandate care solicită elaborarea de standarde europene referitoare la servicii și să finanțeze o parte din costurile acestui proces.

  • Plus patru este hipermetropie
  • Plasture ascuțit de vedere
  • Viziune la naștere
  • Îmbunătățirea viziunii estice
  • Am viziune minus 9 ce să fac

Obiectivele propunerii nu pot fi atinse într-o măsură suficientă de către statele membre din următorul următoarele motiv e. Standardizarea europeană vine în sprijinul legislației europene de stabilire a pieței unice și contribuie la creșterea competitivității industriei europene.

Навигация по записям

Armonizarea standardelor pentru produse la nivel european elimină barierele tehnice în calea comerțului care ar putea fi determinate de standarde naționale contradictorii. Prin urmare, problemele legate de standardizarea la nivel european necesită o soluție la nivel european. Prin acțiunea la nivelul UE, obiectivele propunerii vor fi mai bine îndeplinite din următorul următoarele motiv e. Obiectivul de a asigura funcționarea pieței interne prin reducerea obstacolelor în calea comerțului intra-UE care derivă din diferitele standarde naționale pentru produse nu poate fi atins în măsură suficientă de către statele membre.

Prin urmare, în conformitate cu principiul subsidiarității, din cauza amplorii și implicațiilor acestei probleme, s-a considerat adecvată realizarea obiectivului printr-o intervenție la nivelul UE. Standardele europene au un rol foarte important în funcționarea pieței interne a viziune moștenită industriale.

Standardele europene înlocuiesc standardele naționale uneori contradictorii a căror aplicare ar putea crea impedimente de ordin tehnic la intrarea pe o piață națională.

viziune plus 9 ce înseamnă spasm în vedere

Prin standarde armonizate se asigură respectarea de către produse a cerințelor esențiale prevăzute în legislația UE.

Totuși, utilizarea standardelor armonizate este încă voluntară, iar un producător poate utiliza orice altă soluție tehnică prin care poate demonstra că produsul său îndeplinește cerințele esențiale. În timpul procesului de evaluare a riscurilor, numeroase opțiuni nelegislative au fost respinse din motive legate de subsidiaritate, astfel cum se descrie în detaliu în evaluarea impactului. Prin urmare, propunerea respectă principiul subsidiarității. Propunerea are legătură exclusiv cu funcționarea standardizării la nivel european și cu cooperarea între organismele naționale de standardizare în vederea evitării elaborării de standarde naționale contradictorii.

Prezenta propunere nu determină nici sarcină administrativă suplimentară pentru operatorii economici, guvernele naționale, autoritățile regionale și locale și pentru cetățeni. Alte instrumente nu ar fi adecvate din motivul motivele expus e mai jos. Opțiunile propuse, precum și elementele de simplificare nu necesită o modificare a legislației statelor membre.

Acest instrument vizează exclusiv organizațiile de standardizare, cooperarea dintre organismele naționale de standardizare, implicarea în standardizare a organizațiilor care reprezintă IMM-uri și părți interesate din cadrul societății și Comisia.

Prin urmare, o directivă nu ar fi un viziune plus 9 ce înseamnă adecvat în acest caz. Instrumentul juridic ar trebui să aibă o aplicare generală, în special în privința utilizării standardelor elaborate de foruri și consorții în cadrul procedurilor de achiziții publice care ar trebui să se aplice direct în toate statele membre. În plus, instrumentul legislativ ar conține o serie de obligații care ar fi direct aplicabile organizațiilor europene de standardizare, organismelor naționale de standardizare, organizațiilor care reprezintă IMM-uri și părți interesate viziune plus 9 ce înseamnă cadrul societății în procesul de standardizare și Comisiei.

Prin urmare, cel mai adecvat instrument legislativ este un regulament. Opțiunile alternative nu ar fi fost suficiente pentru atingerea obiectivelor propuse. Implicațiile bugetare Implicațiile bugetare sunt prezentate în declarația financiară.

Свежие записи

Informații suplimentare · Simplificare Propunerea prevede o simplificare a legislației. Standardizarea va fi extinsă la domeniul serviciilor. Gestionarea financiară va fi simplificată. Pentru mai multe detalii, a se vedea mai jos.

Principiile de bază ale acestei decizii vor rămâne nemodificate, însă vor fi introduse următoarele noutăți în sensul noului regulament financiar propus: o reducere a sarcinii administrative impuse asupra serviciilor operaționale și organismelor europene de standardizare, de exemplu posibilitatea unei simplificări majore a sumelor forfetare care nu au nici legătură cu verificarea de orice natură a costurilor reale de punere în aplicare.

Account Options

Standardizarea poate viza diferite aspecte, precum standardizarea diferitelor clase sau mărimi ale unui anumit produs sau specificațiile tehnice de pe piețele de produse sau servicii pentru care compatibilitatea și interoperabilitatea cu alte produse sau sisteme sunt esențiale. Viziune plus 9 ce înseamnă au efecte economice pozitive semnificative, de exemplu prin promovarea întrepătrunderii economice la nivelul pieței interne și încurajarea dezvoltării de produse sau piețe noi și îmbunătățite și condiții de aprovizionare îmbunătățite.

Astfel, standardele pot genera, în mod normal, o creștere a concurenței și o scădere a costurilor de producție și vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu pentru economie în ansamblu. Standardele pot menține și spori calitatea, pot oferi informații și asigură interoperabilitatea și compatibilitatea, sporind astfel valoarea pentru consumatori. Totuși, cadrul actual de reglementare nu mai este actualizat în funcție de evoluțiile standardizării europene din ultimele decenii.

Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să fie simplificat și adaptat pentru a cuprinde noi aspecte legate de standardizare care să reflecte cele mai recente evoluții și viitoarele provocări ale standardizării europene.

Acest aspect are legătură, în principal, cu dezvoltarea din ce în ce mai mare a standardelor privind serviciile și evoluția produselor de standardizare, altele decât standardele oficiale.

viziune plus 9 ce înseamnă recâștigați vederea cu linguri

Aceasta obligă statele membre ca, în cooperare cu Comisia, să încurajeze elaborarea viziune generală standarde europene voluntare, în scopul de a facilita compatibilitatea serviciilor furnizate în state membre diferite, a informațiilor transmise beneficiarilor și a calității furnizării de servicii.

Cu toate acestea, delimitarea între servicii și produse devine tot mai puțin relevantă în condițiile reale ale pieței interne. În practică, nu este întotdeauna posibil să se facă distincția clară între standarde pentru produse și standarde pentru servicii.

Multe standarde pentru produse includ o componentă de serviciu în timp ce standardele pentru servicii se referă, de asemenea, în mod frecvent, la produse. Astfel, este necesară adaptarea cadrului juridic la aceste circumstanțe noi, prin extinderea domeniului de aplicare al acestuia la standardele referitoare la servicii. Aceste standarde ar trebui să vizeze în primul rând serviciile care au legătură cu produsele și procesele.

Prin urmare, este necesar pentru piața internă și pentru eficacitatea standardizării tendința viziunii cadrul Uniunii să se confirme schimbul regulat de informații între viziune plus 9 ce înseamnă naționale de standardizare, organismele europene de standardizare și Comisie cu privire la lucrările actuale și viitoare în materie de standardizare. Prin plasarea dezvoltării standardelor europene sau internaționale pentru produse și tehnologii pe aceste piețe în expansiune, Europa ar putea crea un avantaj competitiv pentru întreprinderile sale și ar putea facilita comerțul.

Astfel, este viziune plus 9 ce înseamnă îmbunătățirea reprezentării acestora și participarea lor la procesul de standardizare, în special în cadrul comitetelor tehnice. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure o reprezentare corespunzătoare a IMM-urilor în procesul de standardizare europeană, printr-o entitate cu calificare corespunzătoare.

Prin urmare, este necesar să se asigure consolidarea rolului părților interesate din cadrul societății în elaborarea standardelor, prin sprijinirea organizațiilor care reprezintă interesele consumatorilor, ale mediului și ale părților interesate din cadrul societății.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a elaborat instrumente importante și public disponibile pentru evaluarea acestui impact de-a lungul ciclului de viață. Această planificare ar putea fi îmbunătățită prin contribuția părților interesate.

Cu toate acestea, multe dintre aceste acte legislative conțin o mare varietate de dispoziții referitoare viziune plus 9 ce înseamnă contestarea acestor standarde atunci când nu vizează sau nu vizează în întregime toate cerințele aplicabile.

Prin urmare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca specificațiile tehnice pentru procedurile de achiziții publice să poată face referire la standarde din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a răspunde la progresul rapid din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor, a facilita furnizarea de servicii transfrontaliere, a încuraja competiția și a promova interoperabilitatea și inovarea.

Astfel, prezentul regulament ar trebui să prevadă o procedură pentru selectarea standardelor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care să poată fi utilizate în cadrul achizițiilor publice și care să implice o amplă consultare a unui spectru larg de părți interesate, inclusiv organisme europene de standardizare, întreprinderi și autorități publice.

Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințe, sub forma viziune plus 9 ce înseamnă liste de caracteristici, pentru astfel de standarde și procesele asociate de standardizare. Aceste caracteristici ar trebui să asigure respectarea obiectivelor politice și ale societății și ar trebui să se bazeze viziune plus 9 ce înseamnă criteriile dezvoltate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului pentru organizațiile internaționale de standardizare.

Orice recunoaștere ar trebui să depindă de îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici și de condiția ca specificația tehnică să fi atins un nivel minim de acceptare pe piață. Acceptarea pe piață nu ar trebui să fie interpretată ca o aplicare la scară largă pe piață.

  1. Au apărut atât noi utilizări, cât și noi actori și noi modele de afaceri.
  2. Ce este miopia imaginară
  3. Nu am.
  4. Faptele Apostolilor NTLR - Viziunea lui Petru - În ziua - Bible Gateway
  5. Но в повествовании Каллитракса вся эта борьба, все труды и жертвы уместились в какие-нибудь несколько слов.

În alte circumstanțe, se poate, de asemenea, întâmpla ca anumite standarde europene să nu mai răspundă la nevoile consumatorilor sau să frâneze dezvoltarea tehnologică. În scopul simplificării administrative și bugetare, este adecvată încorporarea dispozițiilor acestei directive în prezentul regulament, în sensul noului regulament financiar propus.

Aceasta vizează în special subvențiile în absența cererilor de propuneri acordate organismelor europene și naționale de standardizare în conformitate cu al doilea paragraf al articolului alineatul 1 din Regulamentul CE, Euratom nr.

De asemenea, aceleași dispoziții ar trebui să se aplice acelor organisme cărora, deși nu sunt recunoscute ca organisme europene de standardizare în prezentul regulament, li s-a acordat un mandat într-un act de bază și li s-a încredințat efectuarea activităților preliminare în sprijinul standardizării europene, în cooperare cu organismele europene de standardizare.

Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se permită să acorde subvenții acelor organisme care urmăresc un obiectiv de interes european general, fără să aplice, în cadrul subvențiilor de funcționare, principiul reducerii anuale menționat în articolul alineatul 2 din Regulamentul CE, Euratom nr.

Este esențial pentru dezvoltarea standardizării europene să se continue promovarea și încurajarea participării active a organizațiilor europene care reprezintă IMM-uri, consumatori și interese sociale și de mediu. Aceste organizații urmăresc un scop re interes general european și constituie, în virtutea mandatului specific care le-a fost acordat de către organismele naționale nonprofit, o rețea europeană care reprezintă organismele nonprofit active din statele membre și promovează principii și politici coerente cu obiectivele tratatelor.